Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling welke door H-ENERGY is aanvaard. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van H-ENERGY betreffende andere voorwaarden zal het feit dat de Koper aan H-ENERGY een bestelling toevertrouwt, van rechtswege inhouden dat de Koper al de hier vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden die voorkomen in enige bestelbon of ander document uitgaand van de Koper zijn niet H-ENERGY tegenstelbaar.

2. BESTELLINGEN
Aanbiedingen van H-ENERGY zijn steeds vrijblijvend en zijn niet bindend. Bestellingen zijn pas definitief aanvaard door H-ENERGY nadat ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door H-ENERGY.

3. LEVERING
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden H-ENERGY niet. Vertraging in de levering, welke ook de oorzaak ervan is, geeft geen recht op enige schade, boete, vernietiging van de bestelling of ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

4. KLACHTEN
Alle klachten aangaande gebreken of niet-conforme levering dienen aan H-ENERGY te worden meegedeeld per aangetekende brief binnen 5 dagen na levering. Indien de Koper nalaat om schriftelijk kennis te geven aan gelijk welke klacht binnen de bovenvermelde tijdslimiet, zal dit beschouwd worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering en als een afstand door de Koper van elke vordering die daarop betrekking heeft.

5. BETALINGSVOORWAARDEN
Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. De op vervaldag niet betaalde som geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een interest zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro – bovenop de invorderingskosten (aanmaningskosten, administratieve kosten, e.d.).
Onverminderd de bovenvermelde bepalingen behoudt H-ENERGY zich te allen tijde het recht voor om elke verdere levering en/of prestatie op te schorten tot volledige betaling van de aan H-ENERGY verschuldigde bedragen, of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van H-ENERGY, met dien verstande dat het risico voor verlies en/of beschadiging zal overgaan op de Koper.

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
Op alle overeenkomsten met H-ENERGY is enkel het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

8. WIJZIGINGEN
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van H-ENERGY.

Welkom terug! Log hier in op je account!

Gelukt! 🎉

Je kan bijna je 10% kortingscode gebruiken. Hiervoor moet je enkel nog je e-mailadres bevestigen in je mail inbox. Je ontvangt binnen enkele minuten de bevestigingsmail. Kijk zeker ook in je map ‘ongewenste e-mail’ en ‘SPAM’. Om zeker geen kortingscodes & promoties te missen raden we ook aan om ons toe te voegen aan vertrouwde contacten. 

Ga naar je mailbox

BLACK FRIDAY!

10% korting op volledige gamma

Extra korting op black friday producten